Jesteś w: Aktualności

Aktualności


ZAPRASZAMY NA FESTIWAL 18-19 CZERWIEC 2016

25.05.2016 08:08

czytaj więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE

22.04.2016 17:01

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

Zapewnienie bazy noclegowej dla uczestników podczas  XIV Festiwalu Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych

- Podolany - Czerwiec 2016

 

Pobierz link

czytaj więcej...


Komunikat

17.03.2016 14:01

FUNDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

32-420 GDÓW PODOLANY 74

KRS 0000179900

NIP 683 190 81 65

REGON 356777388

 

 Działając zgodnie z art.18 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Fundacja Osób Niepełnosprawnych podaje do publicznej wiadomości, iż w 2015 roku otrzymała ogółem

112.660,46 zł (słownie:  sto dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 46/100) darowizn od osób fizycznych oraz instytucji, w tym:

- GRUPA AZOTY S.A.   33-100 TARNÓW  UL. KWIATKOWSKIEGO 8  -   30.000,00,

- Grupa  LOTOS KOLEJ SP. Z O. O.   80-716 GDAŃSK,  UL. MICHAŁKI 25   -  30.000,00.

 

Darowizny te zostały przeznaczone na cele statutowe Fundacji, min.:

- działalność charytatywna,

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i  osobom w  trudnej    sytuacji     życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

- ochrona i promocja zdrowia,

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc i zaangażowanie, dzięki Waszej hojności możemy pomagać wielu osobom zwłaszcza niepełnosprawnym i spełniać ich marzenia.

 

czytaj więcej...


Festiwal 18-19.VI. 2016r.

01.03.2016 09:31

Zapraszamy do udziału w „XIV Festiwalu Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych „

Uprzejmie informujemy, że „Festiwal Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych „ w Podolanach odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2016r.

W trakcie festiwalu jednostki biorące udział będą mogły zaprezentować, jak również sprzedawać swoje wytwory na „Ogólnopolskich Targach Rękodzieła WTZ, ŚDS, DPS, które odbędą się równolegle w sobotę i niedzielę 18-19.06.2016r.

Ogólny program, Regualmin oraz druki zgłoszeniowe znajdą Państwo w załączniku

Regulamin Festiwalu 2016

W trakcie trwania Festiwalu zapewniamy mnóstwo atrakcji !


czytaj więcej...


ZAPYTANIE OFERTOWE

22.02.2016 15:23

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

Zapewnienie oprawy muzycznej i artystycznej /zapewnienie gwiazdy wieczoru

podczas  XIV Festiwalu Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych

- Podolany - Czerwiec 2016

 

Pobierz link

czytaj więcej...


SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015

19.02.2016 09:38

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W ROKU 2015

Fundacja Osób Niepełnosprawnych z siedziba w Podolanach 74 informuje, iż działalność jej w roku 2015 skupiała się na działalności rehabilitacyjnej prowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Podolanach, który jest własnością Fundacji od roku 2009, w roku 2015 została spłacona ostatnia rata za zakup nieruchomości. Fundacja informuje, iż niestety nie posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia mimo to wykonujemy rehabilitację dla mieszkańców Gminy Gdów oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Wielickiego.

 Wykonujemy rehabilitację dla osób dorosłych, mieszkających na terenie Gminy Gdów i zabiegi te wykonywane są z dotacji otrzymanej z Gminy Gdów. Brakujące środki pochodzą od naszych darczyńców.

W 2015 roku objęte było stałą opieką 30 beneficjentów - dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (środki na tę opiekę, rehabilitację i wizyty lekarskie finansowane są z dotacji z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych), oprócz tego przyjmujemy na rehabilitację też dzieci, które zgłaszają się ze skierowaniami od lekarzy.

W 2015 roku objęto opieką rehabilitacyjną 569 pacjentów - osób dorosłych, oraz dzieci, które korzystały z następujących zabiegów rehabilitacyjnych:

  • hydroterapii (wirówka do masażu kończyn górnych i dolnych, urządzenie do masaży perełkowych wirowych i ozonoterapii),
  •  fizykalne (magnetronik, ultradźwięki, Diadynamik, pr. Traberta, pr. Kotza, Tens, jonoforeza, interdyn, sollux, ultradźwięki, laser, krioterapia)
  •  kinezyterapii (UGUL, ćwiczenia czynne, czynno – bierne, bierne, wspomagane, samowspomagane, izometryczne,  równoważne, Bobath, PNF, terapia manualna Muligan, terapia manualna wg IFOMT, McKenzie, kinesiology taping, stabilizacja centralna i obwodowa, trening funkcjonalny, nauka chodzenia, ćwiczenia sprawności manualnej rąk, ćwiczenia stóp, atlas, cykloergometry rowerowe, bieżnia),
  •  masażu klasyczny, aqavibron,

były równie zabiegi z krioterapii miejscowej oraz laser.

Wykonano łącznie 15463 zabiegi.

 

W roku 2015 zostały zakupione i zamontowane klimatyzatory w salach rehabilitacyjnych aby stworzyć naszym podopiecznym lepsze warunki do rehabilitacji.

 

Jak co roku tak też w 2015 w czerwcu odbył się XIII Festiwal Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych, który zgromadził około 250 osób niepełnosprawnych z całej Polski.

Festiwal trwał dwa dni, oprócz konkursu głównego, odbyło się szereg zabaw, gier i konkursów.

 

Fundacja od 2012 roku prowadzi Gdowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na zajęcia uczęszcza około 100 osób w wieku 50+, oraz60+. Prowadzone są kursy komputerowe, języka angielskiego, warsztaty artystyczne, chór, taniec, sekcja ruchowa (wyjazdy na basen, nordic walking, ćwiczenia gimnastyczne). W ramach trzech grup seminaryjnych organizowane są spotkania oraz wykłady na tematy, które wybrali słuchacze w drodze ankiet.  Uniwersytet ten działał cały 2015 rok.

W ramach realizowanego projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich prowadzone były dyżury psychologa, oraz prawnik, wykłady o bezpieczeństwie. Wydawane było czasopismo - kwartalnik „Mój Gdów” oraz prowadzony portal internetowy „Mój Gdów”.

 

Fundacja realizowała w 2015 roku projekty:

 1)  współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Prowadzenie Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w tym dzieci i młodzieży) w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Podolanach”,

2)  współfinansowany przez Urząd Gminy Gdów pn. „Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością mieszkańców Gminy Gdów w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Podolanach w 2015 r.”,

3) współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „XIII Festiwal Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych -  Podolany – czerwiec 2015”,

4) współfinansowany przez Powiat Wielicki pn. „XIII Festiwal Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych – Podolany – Czerwiec 2015”,

5)  współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pn. „Akademia Aktywności Społecznej w ramach Gdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – IV edycja” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020,

6) współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Akademia Aktywności Społecznej w ramach Gdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich .

Pierwszy projekt, jest projektem wieloletnim od 1.04.2014 r. do 31.03.2017 r., projekt ten jest w trakcie realizacji więc nie jest rozliczony, niemniej jednak sprawozdania są składane w terminach. Poza tym wszystkie projekty zostały zakończone i rozliczone, sprawozdania zostały złożone w terminach.

 

Poniżej zamieszczamy skrócone sprawozdanie finansowe.

Jednocześnie informujemy iż sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne zostanie zamieszczone na stronie internetowej w obowiązujących terminach, sprawozdania nasze też są przekazywane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Skarbowego.

Jako jedyna organizacja pozarządowa na terenie Gminy Gdów jesteśmy też organizacją Pożytku Publicznego dlatego nasze sprawozdania znajdują się też na stronach internetowych Ministerstwa.

 

Sprawozdanie   roczne:

Stan rachunków bankowych na początek roku 2015  33.859,68  
                                                                                                    

 Otrzymaliśmy dotacje:

- Z Urzędu Gminy                                 60.000,00  (rozliczony)

-z PFRON                                            71.403,00  (projekt wieloletni z 2014 r. zostało 22.669,48, a na 2016 rok zostało 18.679,21) na rehabilitację (sprawozdania złożone)

- z PFRON                                           76.511,87 na Festiwal (rozliczony)

- z MPiPS ASOS 2014-2020                    100.563,00   (Gdowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - rozliczone),

- z MPiPS FIO                                        40.000,00  (rozliczone)

- ze Starostwa                                       7.000,00   ( Festiwal – rozliczone)

Oraz otrzymaliśmy darowizny w kwocie:      98.168,78

                                  Zbiórka publiczna   9.491,68

                                  Z 1%                   18.001,80

Odpłatna działalność na Festiwal                 11.420,00

Odpłatna działalność  GUTW                       18.300,00 

 

RAZEM:   510.860,13

Wydatki:

- Festiwal - wydatki w 2015 na organizację Festiwalu z dotacji i wpłat uczestników   94.555,02

Wynagrodzenia :  114.442,83 
 (rehabilitantki 2 osoby  na    ½ etatu, 1 osoba na cały etat, 1 etat księgowej)

-świadczenia urlopowe dla pracowników Fundacji   3.281,80                                                       

- spłata ostatniej raty za zakup nieruchomości  17.229,00                                                                

- zakup materiałów do rehabilitacji  10.004,99                                                                      

-za media: woda, wywóz śmieci, nieczystości, ścieków  monitoring, telefon:  9.245,92   
                                                                                                                                                  

- badanie dzieci  8.400,00
                                                                                                       

- ubezpieczenie budynku, OC rehabilitacji oraz OC NWW beneficjentów PFRON         3.882,00

- wydatki poniesione na działalność Gdowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku 2015 115.843,50

- wydatki poniesione na realizację projektu z  FIO  40.000,00

- zakup i montaż 2 szt. klimatyzatorów (na salę rehabilitacyjną i do biura)  5.550,00

-przeglądy okresowe budynku oraz sprzętu, drobne naprawy i remonty    5.156,23                     

-materiały biurowe, koszty Internetu, zakup znaczków   4.789,70
                                                                                                                                                                                         

-koszty umów zleceń (pokryte z dotacji)  9.812,65 
                                                                          

- odzież ochronna dla pracowników   872,99                                                                                     

- podatki, koszty finansowe   606,60                                                                                                       

- środki czystości  2.520,26                                                                                                                    

- reportaż telewizyjny o Fundacji   4.000,00                                                                                                                                     

- zakup programu  „Kadry i płace”   2.398,50
                                                                                               

- koszty wyjazdu na pogrzeb  ŚP. Bożydara Bonewa  470,00
                                                                                                  

- zakup paczek Mikołajowych dla dzieci uczęszczających na rehabilitację    750,00

                                                                                                          RAZEM:   453.811,99

 

Pozostało: na rachunku bankowym pozostało na koniec roku:

                                                                                                           90.907,82 

                         

             

czytaj więcej...


Przybył Św.Mikołaj

08.12.2015 11:51

   Czwartego grudnia do Fundacji  Osób Niepełnosprawnych w Podolanach zawitał  Św.Mikołaj wraz ze swoimi  pomocnikami.  Wszystkim zgromadzonym dzieciom, rozdał słodkie prezenty. Uśmiechu radości było wiele. Dzieci z niecierepliwością czekają na kolejną wizytę Świętego Mikołaja.

LINK DO GALERII

czytaj więcej...


ZABAWA ANDRZEJKOWA

02.12.2015 12:20

        W piątek 27.XI.2015 r., w Centrum Kultury w Gdowie odbyła się długo wyczekiwana Zabawa Andrzejkowa.  Na imprezie organizowanej przez W.T.Z z Podolan nie zabrakło zaproszonych gości  ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach oraz zaprzyjaźnionych wolontariuszy z Dobczyc.

        Dużym zainteresowaniem cieszyły się wróżby andrzejkowe, liczne zabawy oraz konkurs na Króla i Królową Balu.  Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele.

       Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania  tego spotkania składamy serdeczne podziękowania. Szczególnie dziękujemy zespołowi muzycznemu, który specjalnie dla nas zagrał dobroczynnie. Jeszcze raz DZIĘKUJEMY!

LINK DO GALERII ZDJĘĆ

czytaj więcej...


Nasz adres

FUNDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podolany 74, 32-420 Gdów

tel. 12-251-04-51

fax. 12-251-04-52

e-mail: fon.podolany@poczta.fm

www.fonpodolany.pl

Rok założenia: 1997

TAK ZMIENIAŁ SIE NASZ OŚRODEK

 


Nasze konto

Bank Spółdzielczy w Wieliczce

Oddział w Gdowie

11 8619 0006 0070 0723 2485 0001

 

     

POMAGAJĄ NAM

Nasi goście

Ilość gości na stronie: 6
Ilość odwiedzin: 302827
Podstrona oglądana 37015 razy

bottom

Pomagają nam:

obraz
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.